Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 360talent BV

I ALGEMENE BEPALINGEN & UITZENDBEPALINGEN

II BEPALINGEN WERVING & SELECTIE

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van 360talent B.V., (hierna te noemen: 360talent) voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede alle overeenkomsten tot het leveren van werving- en selectiediensten.
 1. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de opdracht tussen 360talent en de opdrachtgever.
 1. Bedingen en overeenkomsten die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover 360talent die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.
 1. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling (of deel ervan) van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 1. Indien 360talent deze algemene voorwaarden reeds meerdere malen ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige arbeidsrelatie; 360talent behoeft dan de algemene voorwaarden niet iedere keer opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 1. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten inleenovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. 360talent: 360talent BV, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel KvK onder nummer 70933332, stelt in het kader van de uitoefening van haar beroep of bedrijf werknemer(s) ter beschikking aan derde(n) met als doel krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).
 1. CAO voor Uitzendkrachten: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendingen (ABU), FNV Bondgenoten, CNV Dienstverband, De Unie en LBV, dan wel de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en LBV.
 1. Uitzendkracht: de werknemer als bedoeld in lid a. van dit artikel.
 1. Kandidaat: de persoon die (al dan niet) op basis van een opdracht tot werving en selectie door 360talent wordt geworven en/of voorgesteld met als doel een rechtstreeks dienstverband of andere (werk)relatie aan te gaan met de opdrachtgever.
 1. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen uitzendonderneming en uitzendkracht als bedoeld in artikel 7:690 BW, waarbij de uitzendkracht door 360talent in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van

die uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever(s) met als doel krachtens door die opdrachtgever(s) aan 360talent verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s).

 1. Opdrachtgever: de derde als bedoeld in lid a. van dit artikel.
 1. Opdracht: de overeenkomst tussen 360talent en opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzendkracht door 360talent aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende uitzendkracht, indien vervanging is toegestaan en daadwerkelijk plaatsvindt – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door de opdrachtgever aan 360talent dan wel op grond waarvan 360talent diensten gericht op werving en selectie verricht met het doel een arbeidsverhouding, van welke aard dan ook, tot stand te brengen tussen de kandidaat en de opdrachtgever.
 1. Opdrachtgeverstarief: het tarief dat 360talent aan de opdrachtgever in rekening brengt per uur of per opdracht, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en deze algemene voorwaarden.
 1. Partijen: 360talent als bedoeld in lid a) en de opdrachtgever als bedoeld in lid f).

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes

 1. Alle offertes van 360talent zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, behoudt 360talent het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 1. Tarieven in de offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op bij aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens naderhand gewijzigd worden of onjuist blijken te zijn, kan dit gevolgen hebben voor de tarieven en/of de beschikbaarheid van de uitzendkracht/kandidaat.
 1. Aanbiedingen, offertes en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe aanvullende opdrachten.

Artikel 4. Duur van de opdracht

 1. De opdracht kan worden aangegaan zowel voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd. Deze komt tot stand door ofwel de schriftelijke opdrachtbevestiging van 360talent, dan wel door aanvang van 360talent met de uitvoering van de opdracht, dan wel indien 360talent op enigerlei wijze aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht te zullen beginnen.
 1. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan:
  • Óf voor een vastgestelde tijd;
  • Óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt, wanneer zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen);
  • Óf voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt.
 1. Bij de vastlegging van een bepaalbare periode, als bedoeld in lid b), kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de opdracht eindigt.

 

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht, die niet voor bepaalde tijd is aangegaan als bedoeld in lid b) en c).

Artikel 5. Opzegging opdracht

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid b) hieronder.
 1. Bij de opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd.
 1. De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
 1. Bij de opdracht voor bepaalde tijd kan dit recht van tussentijdse opzegging worden toegestaan gedurende een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd.
 1. Indien (tussentijdse) opzegging mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd. Het hier in lid e) bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij de opdracht, of op grond van enige andere bepaling vervat in de opdracht of deze algemene voorwaarden. Een opzegging in strijd met de contractuele afspraken tussen partijen overeenkomstig de mogelijkheden ex artikel 7:408 BW resulteert in een wanprestatie, uit hoofde waarvan opdrachtgever is gehouden tot nakoming en/of volledige schadevergoeding.
 1. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan aan andere termijnen en nadere voorwaarden worden gebonden.

 2. Bedragen die 360talent vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 1. Indien de opdrachtgever, na ter zake schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is 360talent gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is 360talent eveneens gerechtigd in de onder lid f) van artikel 6 bedoelde omstandigheden.

Artikel 6. Einde van de opdracht

 1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, als bedoeld in artikel 4 lid b) en c).
 1. Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g) bepaalde.
 1. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra de opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 en de opdrachtgever bovendien jegens 360talent alle verplichtingen is nagekomen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde in artikel 9.
 1. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat

360talent de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de uitzendovereenkomst tussen uitzendonderneming en uitzendkracht is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Dit einde treedt echter niet in, indien in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door 360talent van de uitzendkracht door een andere uitzendkracht is toegestaan en vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen vier weken na de datum waarop de uitzendkracht niet meer ter beschikking kon worden gesteld. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere uitzendkracht. Met vervanging van de uitzendkracht door een andere uitzendkracht wordt in het hiervoor bedoelde geval gelijkgesteld eventuele terugplaatsing van de eerder ter beschikking gestelde uitzendkracht. 360talent blijft echter in beide hiervoor in dit lid genoemde situaties gerechtigd volle schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen, inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, indien de uitzendovereenkomst is geëindigd wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever, tenzij het bepaalde in artikel 9 toepassing heeft gevonden.

 1. Indien 360talent de uitzendkracht gedurende een periode van vier weken achtereen niet ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever en de opdracht niet is geëindigd ingevolge het hiervoor in lid d) bepaalde en indien evenmin binnen voornoemde periode de uitzendkracht door een andere uitzendkracht daadwerkelijk is vervangen met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere uitzendkracht (mits in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door 360talent van de uitzendkracht is toegestaan), is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk onverwijld te beëindigen, behoudens het volgende: de opdrachtgever is niet gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien 360talent de uitzendkracht niet ter beschikking kon stellen wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever. In dit laatstgenoemde geval blijft de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan 360talent het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Daarnaast is 360talent dan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand. Indien de opdrachtgever krachtens het hiervoor in dit lid e) bepaalde gerechtigd is de opdracht te beëindigen en van dat recht gebruik maakt, eindigt de opdracht onverwijld na ontvangst van het desbetreffende bericht.
 1. De opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat 360talent de ontbinding van de opdracht inroept, omdat i) de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden of ii) de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of iii) aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend of iv) op opdrachtgever executoriaal beslag is gelegd of v) de opdrachtgever onder curatele of onder bewind is gesteld of vi) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Indien 360talent van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de opdracht gebruikmaakt, laat dit onverlet het recht van 360talent volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te vorderen van de

opdrachtgever. Voorts blijft onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g) bepaalde.

 1. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever (voor zover toegestaan) behelst het verzoek van de opdrachtgever aan 360talent de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de opdrachtgever te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is beëindigd. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan 360talent tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is opgezegd. Op eerste verzoek van 360talent bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan 360talent beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd.
 1. Beëindiging van de opdracht wegens ontbinding als bedoeld in lid f) hierboven behelst eveneens het verzoek van de opdrachtgever aan 360talent de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de opdrachtgever te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. Die ontbinding vindt haar oorzaak in een gedraging/misdraging van de opdrachtgever. In een dergelijke gedraging/ misdraging van opdrachtgever ligt besloten het verzoek van opdrachtgever aan 360talent tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:37 lid 1 BW. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan 360talent tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden, zoals hiervoor bedoeld. Op eerste verzoek van 360talent bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan 360talent de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

Artikel 7. Overmacht

 1. In geval van overmacht van 360talent zullen haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van 360talent haar onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort toe te komen.
 1. Zodra zich bij 360talent een overmachtstoestand voordoet als in lid a) van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
 1. Indien de overmachtssituatie intreedt als de opdracht reeds ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens 360talent tot dat moment na te komen.
 1. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht eveneens verstaan: stakingen, bedrijfsbezetting, blokkades, sabotage, embargo, overheidsmaatregelen, inbraak, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard of overlijden van personeel.
 1. Zolang de overmachtstoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van 360talent zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds

voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.

 1. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de opdracht gehouden de door hem aan 360talent verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan 360talent te betalen.
 1. 360talent is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdracht als in lid e) van dit artikel bedoeld.

Artikel 8. Einde terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht in de volgende gevallen.
 1. Elke terbeschikkingstelling eindigt onverwijld na de melding van de uitzendkracht aan 360talent of aan de opdrachtgever dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval, mits het zogenaamde uitzendbeding (als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW) is opgenomen in de uitzendovereenkomst van 360talent met de uitzendkracht en de looptijd van dat beding nog niet is verstreken. Dit uitzendbeding houdt in, dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door 360talent aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt. Indien de uitzendovereenkomst betreffende een ter beschikking gestelde uitzendkracht dit uitzendbeding bevat en de looptijd daarvan nog niet is verstreken, stelt 360talent de opdrachtgever daarvan op de hoogte en geeft zo goed mogelijk aan wanneer de looptijd van het beding verstrijkt. Gedurende de looptijd van dit beding verzoekt de opdrachtgever aan 360talent – onverwijld na de melding dat de uitzendkracht arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval – de terbeschikkingstelling van die uitzendkracht onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig wordt opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan 360talent. Op eerste verzoek van 360talent bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan 360talent de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht, onmiddellijk na de melding van de uitzendkracht zoals in de aanvang van dit lid bedoeld.
 1. De terbeschikkingstelling eindigt voorts indien en zodra de opdrachtgever schriftelijk aan 360talent heeft verzocht de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen. Indien krachtens opdracht of uit hoofde van deze algemene voorwaarden vervanging van de uitzendkracht door 360talent is toegestaan en deze vervanging binnen 4 weken na dat verzoek daadwerkelijk plaatsvindt, wordt de opdracht voortgezet ten aanzien van die andere uitzendkracht. Op eerste verzoek van 360talent bevestigt de opdrachtgever schriftelijk dat de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de te vervangen uitzendkracht is verzocht zoals hiervoor bedoeld.
 1. De mogelijkheid tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht met eventuele voortzetting van de opdracht ten aanzien van de vervangende uitzendkracht, zoals bedoeld in lid c), kan aan een bepaalde en/of bepaalbare looptijd en aan nadere voorwaarden worden gebonden.
 1. De opdrachtgever zal steeds bij beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht een aanzegtermijn conform wet en/of CAO voor

Uitzendkrachten in acht nemen met een minimale aanzegtermijn van twee weken. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is aangezegd. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de terbeschikkingstelling op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij opdracht, of op grond van enige ander bepaling vervat in de opdracht of deze algemene voorwaarden.

 1. 360talent is gerechtigd eventueel een verzoek van de opdrachtgever tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, dat niet voldoet aan de hiervoor in de leden c) en d) bedoelde voorwaarden, toch te aanvaarden, met het gevolg dat door dat verzoek de terbeschikkingstelling onverwijld ten einde komt. Aan die aanvaarding kan 360talent voorwaarden verbinden.

Artikel 9. Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de uitzendkracht die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde (zie ook artikel 6 lid c).
 1. De opdrachtgever brengt 360talent schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan 360talent tegen welk tijdstip de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met 360talent rechtsgeldig kan doen eindigen.
 1. De opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met 360talent rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat de opdrachtgever met de uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan, indien en voor zolang de uitzendkracht de uitzendovereenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
 1. Indien overeenkomstig het hiervoor in lid a) tot en met c) bepaalde de opdrachtgever, een gelieerde (rechts)persoon, of (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (zoals bedoeld in artikel 7;691 lid 6BW) verbonden is, tijdens een opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ingevolge die opdracht ter beschikking gestelde uitzendkracht en/of ook aangaat, is de opdrachtgever aan 360talent verschuldigd een vergoeding ten bedrage van 100% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht en wel over de volgende periode dan wel uren. Bij een opdracht voor bepaalde tijd die niet tussentijds opzegbaar is: over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever tot het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis tussen 360talent en de opdrachtgever zou zijn geëindigd. Bij een opdracht voor bepaalde tijd die wel tussentijds opzegbaar is: over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht tussen 360talent en de opdrachtgever had kunnen worden opgezegd, met een minimum van 2080 gewerkte uren. De periode eindigt echter in ieder geval op het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis zou zijn geëindigd. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd die op dat tijdstip niet opzegbaar is: over de periode lopende vanaf de aanvang

van de rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht tussen 360talent en de opdrachtgever wel opgezegd had kunnen worden, met een minimum van 2080 gewerkte uren. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd die op dat tijdstip tussentijds opzegbaar is: over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht tussen 360talent en de opdrachtgever had kunnen worden opgezegd, met een minimum van gewerkte uren.

Bij de uitvoering van het hierboven bepaalde geldt het volgende. Onder de opdracht voor 2080 bepaalde tijd is mede begrepen de opdracht voor bepaalbare tijd, zie artikel 4 lid b). Indien bij een opdracht voor bepaalbare tijd 360talent alleen door de opdrachtgever kan worden geïnformeerd omtrent het intreden van de objectief bepaalbare gebeurtenis en de opdrachtgever daarmee in gebreke blijft, dan wordt de resterende looptijd van die opdracht bepaald op één jaar. Indien evenwel aannemelijk is, dat de resterende looptijd langer dan een jaar zou duren, dan wordt die langere looptijd als uitgangspunt genomen.

 1. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen zes maanden na de beëindiging van de terbeschikkingstelling van die uitzendkracht en die terbeschikkingstelling niet meer dan 2080 gewerkte uren heeft geduurd, is de opdrachtgever aan 360talent een vergoeding verschuldigd, zoals volgt. Die vergoeding beloopt 100% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht gold tijdens de opdracht, genomen over een periode van 2080 gewerkte uren lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding. Deze bepaling blijft buiten toepassing indien betreffende deze rechtstreekse arbeidsverhouding reeds toepassing was gegeven of moet worden gegeven aan het bepaalde in lid d), tenzij de beëindigde terbeschikkingstelling betrekking had op een opdracht aangegaan voor een bepaalde of bepaalbare tijd van niet meer dan zes maanden.
 1. Indien door tussenkomst van 360talent een uitzendkracht of kandidaat aan een (mogelijke) opdrachtgever is voorgesteld c.q. met de mogelijke opdrachtgever in contact komt en die mogelijke opdrachtgever, een daaraan gelieerde (rechts)persoon, of (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (zoals bedoeld in artikel 7;691 lid 6BW) verbonden is, met die uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding of andere juridische overeenkomst aangaat of mogelijk maakt dat een derde een rechtstreekse arbeidsverhouding of andere juridische overeenkomst aangaat voordat de opdracht tot stand komt, dient de opdrachtgever 360talent daarvan onverwijld, schriftelijk in kennis te stellen. De (mogelijke) opdrachtgever is voorts aan 360talent een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 50% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest, indien de opdracht tot stand zou zijn gekomen, over 2080 gewerkte uren lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding. In ieder geval geldt als minimum dat hij aan 360talent verbeurt een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €5.000 per overtreding, alsmede een boete van €500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Partijen zullen na kennisgeving in overleg treden teneinde de wens van de opdrachtgever te bespreken. Bij toestemming van 360talent moet de opdrachtgever in elk geval een nader te bepalen bedrag aan 360talent voldoen.
 1. Het opdrachtgeverstarief, zoals meermalen vermeld in dit onderhavige artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht niet geëindigd.
 1. Onder het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt voor de toepassing van dit artikel tevens verstaan de situatie dat de ter beschikking gestelde uitzendkracht door tussenkomst van één of meerdere derden bij de opdrachtgever te werk wordt gesteld. Voorts wordt onder arbeidsverhouding niet enkel de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW, doch iedere (werk)relatie begrepen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 1. De vergoeding, zoals meermalen vermeld in dit onderhavige artikel, is de opdrachtgever aan 360talent verschuldigd ter compensatie van de door 360talent verleende dienst in verband met de ter beschikking stelling, werving en/of opleiding van de uitzendkracht.

Artikel 10. Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling uitzendkracht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk of gedeeltelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingsrecht daarbij is vastgelegd.
 1. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan 360talent het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijk aantal uren en overuren. Daarnaast is opdrachtgever gehouden de uitzendkracht tot het werk toe te laten, tenzij opdrachtgever afdoende aantoont dat geen werk voor de uitzendkracht voor handen is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld.
 1. Indien de opdrachtgever wel gerechtigd is gedurende een bepaalde en/of bepaalbare tijd de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht indien en voor zolang de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, zal opdrachtgever op eerste verzoek van 360talent door middel van bescheiden verklaringen en dergelijke afdoende aantonen dat tijdelijk geen werk voor de uitzendkracht voor handen is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld. Gedurende die opschorting van de tewerkstelling zal 360talent alleen dan geen aanspraak maken op het opdrachtgeverstarief, als bedoeld in lid b) en zal de opdrachtgever dit tarief niet verschuldigd zijn aan 360talent, indien en voor zover opdrachtgever afdoende aan zijn bewijsplicht heeft voldaan en 360talent jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht overeenkomstig de CAO voor Uitzendkrachten.
 1. Indien de uitvoering van de opdracht na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft 360talent het recht de opdracht zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de opdracht na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de opdrachtgever gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van 360talent te vergoeden.

Artikel 11. Functie en arbeidstijd

 1. Bij de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de functie, die de uitzendkracht moet uitoefenen. Op eerste verzoek van 360talent toont de opdrachtgever afdoende aan dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving

niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan 360talent onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde in lid b) en in artikel 18 lid c). De functie, zoals hiervoor aangegeven kan tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de uitzendkracht, indien de uitzendkracht op de aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet-en regelgeving, de CAO voor uitzendkrachten of rechtspraak.

 1. Indien, en voor zover, 360talent rechtstreeks of niet rechtstreeks schade lijdt doordat de bij opdracht verstrekte functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie of doordat de later (aangereikte) aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, is opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan 360talent te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings)rechten van 360talent, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de uitzendkracht in staat stelt de functie uit te oefenen die bij de opdracht door opdrachtgever is omschreven of nadien schriftelijk is aangepast.
 1. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan met inachtneming van de geldende wet-en regelgeving. Op eerste verzoek van 360talent toont de opdrachtgever afdoende aan welke tijden en uren als hiervoor bedoeld gebruikelijk en toelaatbaar zijn in de onderneming waar de uitzendkracht werkzaam is, al dan niet middels overleggen van de daartoe benodigde bescheiden. De arbeidsvoorwaarden, tijden en uren, zoals hiervoor aangegeven kunnen tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de uitzendkracht, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten en/of rechtspraak.
 1. Indien en zover 360talent rechtstreeks of niet rechtstreeks schade lijdt doordat de bij opdracht bepaalde of later aangepaste werktijden, aantal arbeidsuren en rusttijden van de uitzendkracht afwijken van de voorwaarden vermeld in onderhavig artikel en/of afwijken van de werkelijke tijden en uren die de uitzendkracht werkt of rust, is de opdrachtgever gehouden die schade en/of boetes ex artikel 18 lid 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan 360talent te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings)rechten van 360talent, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de uitzendkracht in staat stelt de tijden en uren als bedoeld in onderhavig artikel in acht te nemen.
 1. De vakantie van de uitzendkracht en bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten, indien en voor zover deze van toepassing is op de uitzendovereenkomst van de uitzendkracht.

 1. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht – en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk – 360talent in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht 360talent zo tijdig in te lichten, dat 360talent dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de uitzendkracht.
 1. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht 360talent op eigen initiatief te informeren omtrent de toepasselijke inlenersbeloning, meer specifiek omtrent de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, kostenvergoedingen, toeslagen en functiegroep (zie artikel 19 lid a) en c)).

Artikel 12. Terbeschikkingstelling, selectie, vervanging en beperking aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever verstrekt aan 360talent nauwgezet inlichting aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de uitzendkracht alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht, onverminderd de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 11 lid h).
 1. 360talent relateert deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending in aanmerking komende arbeidskrachten. Op die basis bepaalt 360talent naar beste kunnen welke uitzendkracht ingevolge de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is 360talent geheel vrij in de keuze van de uitzendkracht die inzake de opdracht ter beschikking wordt gesteld bij aanvang van die opdracht, alsmede bij vervanging of terugplaatsing door 360talent van een uitzendkracht, indien vervanging of terugplaatsing van de uitzendkracht door 360talent krachtens opdracht of uit hoofde van deze algemene voorwaarden is toegestaan. De opdrachtgever is gehouden de aldus door 360talent ter beschikking gestelde uitzendkracht te werk te stellen overeenkomstig de opdracht en het bij deze algemene voorwaarden bepaalde.
 1. 360talent kan te allen tijde, niettegenstaande welke bepaling dan ook, aan de opdrachtgever een schriftelijk voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere uitzendkracht, teneinde te kunnen toepassen het zogenaamde anciënniteitbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de (geldende) ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever beslist op korte termijn of hij aan 360talent schriftelijk verzoekt de ter beschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen, teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. De opdrachtgever beslist slechts negatief op het voorstel van 360talent op redelijke gronden en verstrekt dan een schriftelijke verklaring aan 360talent, die zodanig aannemelijk is, dat naar alle waarschijnlijkheid het UWV die verklaring in het kader van een beoordeling van een aanvraag van een ontslagvergunning afdoende acht.
 1. 360talent kan te allen tijde, mits zulks bij opdracht schriftelijk is overeengekomen, aan de opdrachtgever voorstellen de ter beschikking gestelde uitzendkracht te vervangen door een andere uitzendkracht, indien dat naar het oordeel van 360talent noodzakelijk is wegens het intern bedrijfsbeleid en personeelsbeleid, mede tot behoud van werkgelegenheid voor de uitzendkracht die daarop krachtens hun rechtspositie in het bijzonder aanspraak kunnen maken of tot anticiperende naleving

van het anciënniteitbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de (geldende) ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever beslist op korte termijn of hij aan 360talent schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. De opdrachtgever zal slechts dan bedoeld verzoek niet aan 360talent doen, indien daardoor opdrachtgever in zijn bedrijfsvoering zal worden benadeeld.

 1. 360talent schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien 360talent om welke reden dan ook een uitzendkracht niet of althans niet op de wijze en in de omvang als bij opdracht of nadien overeengekomen aan opdrachtgever ter beschikking kan stellen. 360talent schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten van opdrachtgever, indien 360talent krachtens opdracht of uit hoofde van deze algemene voorwaarden een uitzendkracht wel mag vervangen of terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn), maar niet vervangt of terugplaatst om welke reden dan ook, daaronder begrepen enige reden van intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig ander intern bedrijfsbelang van 360talent. Voor zover en voor zolang een (vervangende) uitzendkracht niet aan de opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld is opdrachtgever echter niet gehouden aan 360talent te voldoen het opdracht-geverstarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij de (vervangende) uitzendkracht niet ter beschikking kan worden gesteld wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan opdrachtgever.
 1. 360talent schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet- vervanging van de ter beschikking gestelde uitzendkracht, waardoor rechtstreeks of niet rechtstreeks de opdracht eindigt.
 1. 360talent is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na de aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij 360talent indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van grove schuld aan zijde van 360talent. Elk eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien de opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de opdrachtgever. 360talent zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan 50% van het opdrachtgeverstarief dat betreffende die uitzendkracht ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde periode van opdracht, met een maximum van drie maanden.
 1. 360talent is niet aansprakelijk voor ongevallen (en incidenten) waarbij door haar ter beschikking gestelde uitzendkrachten zijn betrokken, dan wel voor ongevallen (en incidenten) die voorgenoemde uitzendkrachten veroorzaken bij de opdrachtgever, dan wel bij derden bij de uitvoering van de

werkzaamheden voor de opdrachtgever met uitzondering van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht waar de aansprakelijkheid op de uitzendkracht zelf rust. De opdrachtgever vrijwaart 360talent voor alle aanspraken van derden waaronder begrepen de uitzendkracht zelf, ter zake.

 1. 360talent en de opdrachtgever kunnen uitsluitend schriftelijk afspraken maken omtrent een minimale inzet van uitzendkrachten behorende tot een bepaalde doelgroep c.q. allocatiegroep (social return on investment). Behoudens andersluidende afspraken in de opdracht schiet 360talent nimmer toerekenbaar tekort in de uitvoering van de opdracht indien de afspraken omtrent social return on investment niet kunnen worden nagekomen. 360talent zal de opdrachtgever hieromtrent tijdig informeren, waarna partijen in overleg zullen treden omtrent (vervangende) uitzendkrachten en het daarvoor geldende opdrachtgeverstarief. Voor zover en voor zolang een uitzendkracht behorende tot een bepaalde doelgroep c.q. allocatiegroep, alsmede een (vervangende) uitzendkracht (redelijkerwijs) niet aan de opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld, is de opdrachtgever voor die uitzendkracht niet gehouden om aan 360talent het opdrachtgeverstarief te voldoen, tenzij de uitzendkracht niet ter beschikking kan worden gesteld wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan opdrachtgever. 360talent is niet aansprakelijk voor eventuele schade, boetes en/of kosten (een en ander in de ruimste zin van het woord) aan de zijde van de opdrachtgever indien de afspraken omtrent social return on investment niet kunnen worden nagekomen. Ter zake eventuele gevolgschade wordt verwezen naar artikel 18 lid g).

Artikel 13. Tewerkstelling

 1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en 360talent. Op deze overeenkomst is de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing voor zover deze algemeen bindend is verklaard. Tussen de opdrachtgever en de uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst.
 1. De opdrachtgever zal de uitzendkracht te werk stellen conform het bij opdracht en algemene voorwaarden bepaalde, in het bijzonder in de artikelen 11 en 12.
 1. Opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts in afwijking van het bepaalde in lid a) tewerkstellen, indien 360talent en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden aan worden verbonden.
 1. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 1. 360talent zal de opdrachtgever periodiek om bevestiging verzoeken ter zake de omstandigheid dat de ter beschikking gestelde uitzendkrachten hun werkzaamheden onder leiding en toezicht van (werknemers van) de opdrachtgever verrichten, alsmede dat de instructiebevoegdheid ten aanzien van de werkzaamheden bij (werknemers van) de opdrachtgever ligt. De opdrachtgever is gehouden 360talent tijdig van een schriftelijke reactie te voorzien.

Artikel 14. Identificatie en persoonsgegevens

 1. 360talent is verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren van de identiteit van de uitzendkrachten en is verplicht, voor aanvang van de werkzaamheden, uit hoofde van de opdracht de benodigde persoonsgegevens (en indien van toepassing van de tewerkstellingsvergunning) te verwerken.
 1. De opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van het originele

identiteitsdocument en de opdrachtgever dient te verifiëren dat de uitzendkracht tijdens de werkzaamheden een origineel identiteitsbewijs bij zich draagt.

 1. De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van

Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige relevante wetgeving.

 1. De opdrachtgever is gehouden in elk geval van een datalek, waarbij de kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 360talent zal vervolgens betrokken uitzendkrachten informeren.
 1. 360talent is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de opdrachtgever wordt opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld niet is nagekomen. Boetes en naheffingen die aan 360talent worden opgelegd als gevolg van het niet juist vaststellen dan wel controleren van de identiteit van werknemers door de opdrachtgever, worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 15. Auto van de zaak, bedrijfssluiting

 1. Als de opdrachtgever voornemens is de uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de opdrachtgever dit onverwijld mede aan 360talent. Uitsluitend in overleg met 360talent komt de opdrachtgever met de uitzendkracht overeen dat de auto privé mag worden gereden, zodat 360talent hiermee rekening kan houden in de loonheffing en eventueel te betalen onkostenvergoedingen. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die 360talent lijdt.
 1. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt of is vastgesteld, informeert de opdrachtgever 360talent hieromtrent bij het aangaan van de opdracht, zodat 360talent hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan 360talent verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de opdracht of redelijkerwijs te verwachten uren welke uitzendkracht zou werken, vermenigvuldigd met het laatst geldende tarief.

Artikel 16. Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is. Indien mocht blijken dat de opdrachtgever niet handelt conform voorstaande kan 360talent overgaan tot het nemen van sancties jegens de opdrachtgever, waaronder mede doch niet uitsluitend kan worden verstaan het terugtrekken van de uitzendkracht, het opschorten van de nakoming van de overeenkomst en het ontbinden van de overeenkomst.
 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde “door te lenen”; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan derden wordt mede verstaan doorlening aan een

(rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

Artikel 17. Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW de verplichting heeft te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. De opdrachtgever verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Daarnaast verplicht 360talent de opdrachtgever persoonlijk beschermingsmiddelen te verstrekken aan de uitzendkracht als er werkzaamheden zijn, waarbij schade tot gevolg een mogelijkheid is.
 1. De opdrachtgever is meer in het bijzonder verplicht om:
  • 360talent en ook de uitzendkracht voor de aanvang van de uitzendarbeid informatie te verstrekken over de voor de uitzendkracht verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  • De uitzendkracht in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij de opdrachtgever gebruikelijke omstandigheden dan wel de tussen partijen overeengekomen omstandigheden te verrichten.
  • De uitzendkracht te voorzien van een adequate werkruimte en ervoor te zorgen dat de werkzaamheden kunnen worden verricht respectievelijk de werkruimte is ingericht overeenkomstig de eisen die hieraan door de Arbeidsomstandighedenwet en de hieruit voortvloeiende en hiermee verband houdende wet- en regelgeving worden blootgesteld.
  • Blootstelling van de uitzendkracht aan gevaarlijke stoffen of een gevaarlijke of onveilige situatie, alsmede (bijna) ongevallen en beroepsziektes conform de daarvoor geldende regels te melden bij de bevoegde instanties en 360talent hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De opdrachtgever zal hierbij de geldende formaliteiten, zoals het opstellen van een rapportage, in acht nemen.
 1. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 1. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever (in rechte) bewijst dat hij de hiervoor in lid a), b) en c) genoemde verplichtingen c.q. zijn zorgverplichting ex artikel 7:658 BW geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste

roekeloosheid van de uitzendkracht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.

 1. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht lijdt doordat een aan de uitzendkracht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of tenietgegaan. De opdrachtgever zal 360talent tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
 1. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a) tot en met g).
 1. De opdrachtgever is jegens 360talent gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid a) tot en met g) onverkort na te komen en vrijwaart 360talent te allen tijde en volledig tegen aanspraken, waaronder die van uitzendkrachten, en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens 360talent geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings)rechten van 360talent jegens de opdrachtgever.

Artikel 18. Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

 1. 360talent is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
 1. De opdrachtgever vrijwaart 360talent voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van 360talent als werkgever van de uitzendkracht – rechtstreeks of niet rechtstreeks – voortvloeiende uit de schade en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
 1. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 1. 360talent is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 1. De opdrachtgever vrijwaart 360talent van elke aansprakelijkheid (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van 360talent als werkgever van de uitzendkracht – rechtstreeks of niet rechtstreeks – voortvloeiende uit verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden. Eventueel resterende aansprakelijkheid voor enige schade is in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de verzekering van 360talent ten aanzien van de schade uitkeert. Indien 360talent niet voor de betreffende schade verzekerd is of de verzekering niet volledig uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van 360talent beperkt tot het door 360talent gefactureerde bedrag, of in geval van duurovereenkomsten maximaal het factuurbedrag voor de overeengekomen periode met een maximum van 3 maanden. Is het bedrag

dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid van 360talent beperkt tot het bedrag dat door 360talent in de maand voorafgaande aan de melding bij 360talent van de schade aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke aan een voorafgaande maand, is beslissend wat 360talent in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de opdrachtgever volgens afspraak in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.

 1. Schade als bedoeld onder f) moet door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk aan 360talent worden gemeld. De opdrachtgever dient 360talent uiterlijk binnen één maand nadat hij bekend is geworden met de schade of bekend had kunnen zijn met, hiervoor aan te spreken.
 1. Voor eventuele gevolgschade is 360talent nimmer aansprakelijk.

Artikel 19. Uurbeloning en opdrachtgeverstarief

 1. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de opdrachtgever (het zogenaamde ‘loonverhoudings-voorschrift’).
 1. De uitzendkrachten worden door 360talent beloond conform de CAO voor Uitzendkrachten, alsmede de zogenoemde ‘inlenersbeloning’ en het zogenoemde ‘loonverhoudings-voorschrift’.
 1. Onder inlenersbeloning/loonverhoudingsvoorschrift (hierna te noemen: ‘loonverhoudingsvoorschrift’) vallen de volgende componenten:
  1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  1. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan –zulks ter keuze van 360talent-worden gecompenseerd in tijd en/of geld;
  1. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst;
  1. Initiële loonstijging;
  1. Onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensioenkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
  2. Periodieken.

N.B. Voor uitzendkrachten werkzaam in de bouwsector gelden afwijkende voorwaarden.

 1. Tariefwijzingen ten gevolge van cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook als deze zich voordoen tijdens de duur van een uitzendovereenkomst.
 1. De opdrachtgever informeert 360talent tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten van het loonverhoudings-voorschrift als bedoeld onder lid c), zodat 360talent het loon van de uitzendkracht kan vaststellen.
 1. Als het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonhuishoudings-voorschrift, worden ze vastgesteld in overleg tussen 360talent, de uitzendkracht en de opdrachtgever. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de uitzendkracht en daarnaast de

verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.

 1. 360talent is gerechtigd om het loonverhoudingsvoorschrift, alsmede het hiermee verband houdende opdrachtgevers-tarief (met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van) de componenten als hiervoor bedoeld, onjuist is vastgesteld. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de uitzendkracht uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal 360talent de uurbeloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief dien overeenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan 360talent verschuldigd zijn.
 1. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgeverstarief ongewijzigd blijven.
 1. Het hiervoor in lid a) en b) bepaalde laat onverlet dat 360talent en de uitzendkracht met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan uitzendonderneming en uitzendkracht voorleggen en schriftelijke instemming inwinnen, alvorens daaraan uitvoering te geven.
 1. Indien de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht eindigt, maar de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere uitzendkracht zal de uurbeloning ten aanzien van die andere uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid a) en zal het opdrachtgevers-tarief daaraan worden aangepast.

Artikel 20. Verhoging van het opdrachtgeverstarief als gevolg van loon-, lasten- en/of algemene kostenverhogingen

 1. 360talent is gerechtigd het opdrachtgeverstarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag voortvloeiende uit een of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen uitzendarbeid:
  • Verhoging van de uurbeloning van de uitzendkracht ten gevolge van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen, of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
  • Verhoging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht in de algemene zin;
  • Verhoging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door 360talent te bepalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);
  • Verhoging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijziging in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of

premies op grond van de wet, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;

  • Verhoging van de kosten in de ruimste zin van het woord verbonden aan de uitzendarbeid voor de uitzendkracht of voor 360talent wegens tewerkstelling in het buitenland.
 1. Indien door enige oorzaak toerekenbaar aan opdrachtgever de uurbeloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is 360talent gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht uurbeloning en opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen de opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald en is opdrachtgever gehouden het uit dien hoofde verschuldigde omgaand te voldoen. Dit laat onverlet elk recht van 360talent eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen.

Artikel 21. Bijzondere minimale

betalingsverplichting

 1. Indien de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan 360talent te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens 360talent.
 1. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan 360talent per oproep te betalen het opdracht-geverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens 360talent.

Artikel 22. Nota’s op basis van

tijdverantwoordingsformulier

 1. De nota’s van 360talent worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever via invoerportalen van 360talent voor akkoord getekende weekstaten. In overleg en bij uitzondering is het toegestaan getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel expert kloksystemen genoemd en/of via eigen software van de opdrachtgever verwerkte tijdregistratie te accepteren. Deze methodes van registratie binden de opdrachtgever.
 1. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede – desgevraagd – de overeengekomen tarief- of functiegroep duidelijk zijn ingevuld, dat de kolommen die niet van toepassing zijn, worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien al gemaakt, naar waarheid zijn ingevuld. In dit kader ziet de opdrachtgever tijdens het verrichten van de arbeid erop toe dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt, hetgeen ter zake bij opdracht of nadien is overgekomen respectievelijk aangepast. De opdrachtgever ondertekent na controle het tijd-verantwoordingsformulier voor akkoord.
 1. Als de uitzendkracht de gegevens op het tijdverantwoordingsformulier betwist, kan 360talent het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het tijdverantwoordingsformulier correct is.
 1. Bij verschil tussen het bij 360talent ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij 360talent ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs.
 1. Indien de uitzendkracht de tijdverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever niet is nagekomen zijn verplichtingen in lid b), is 360talent jegens de opdrachtgever gerechtigd: hetzij de gewerkte tijd(en) te stelen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken, met vermelding van de krachtens opdracht geldende arbeidstijd. In dat laatste geval is 360talent gerechtigd de gewerkte (tijd) en te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode, hetzij: door een functionaris van 360talent – zoveel mogelijk gehoord de uitzendkracht(en) en de betreffende functionaris(sen) in het bedrijf van de opdrachtgever de gewerkte tijden bindend tussen partijen te doen vaststellen.
 1. Nota’s worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht en/of de algemene voorwaarden bepaalde, maar niet zijn gerelateerd aan een tijd-verantwoordingsformulier.
 1. 360talent is niet aansprakelijk voor eventuele schade, boetes en/of kosten (een en ander in de ruimste zin van het woord) aan de zijde van de opdrachtgever, dan wel die de opdrachtgever worden opgelegd in verband met het niet tijdig, volledig en/of juist nakomen van zijn verplichtingen als genoemd in onderhavig artikel. De opdrachtgever is verplicht om alle verplichtingen in onderhavig artikel na te komen en vrijwaart 360talent volledig van schade, boetes en/of kosten (een en ander in de ruimste zin van het woord, waaronder de daadwerkelijke kosten rechtsbijstand), waaronder doch niet uitsluitend boetes van de Inspectie SZW en/ of naheffingen door de Belastingdienst dienen te worden begrepen. De opdrachtgever dient met name bijzondere zorgvuldigheid te betrachten bij het naar waarheid invullen en controleren van de tijdverantwoordingsformulieren, een en ander conform het aantal daadwerkelijk door de uitzendkracht gewerkte uren. Het voorgaande laat de eventuele, resterende vorderingsrechten van 360talent onverlet.

Artikel 23. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door 360talent ingediende nota voor uitgezonden uitzendkrachten te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum van de nota, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen 7 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk aan 360talent kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 1. Uitsluitend indien de uitzendonderneming beschikt over een G-rekening kan de inlener de uitzendonderneming verzoeken om in overleg te treden over de mogelijkheid dat de inlener een percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.
 1. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan de uitzendkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regardeert

360talent niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

 1. Indien een nota van 360talent niet binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 1. De in het bezit van 360talent zijnde doordruk of kopie van de door 360talent verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 1. Reclames omtrent enige nota moeten binnen 7 kalenderdagen na de dag van factuurdatum van de nota schriftelijk bij 360talent zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 1. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechten -door wie ook verleend- komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van €250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door 360talent is ingeroepen respectievelijk de vordering door 360talent ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 24. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 • Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers neemt 360talent in acht de wettelijke bepalingen, de cao voor Uitzendkrachten, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
 • Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door 360talent worden meegewogen

Artikel 25. Algemene schadevergoeding

 1. Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze algemene voorwaarden niet nakomt jegens 360talent of de uitzendkracht is de opdrachtgever jegens 360talent gehouden aan 360talent te vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor 360talent rechtstreeks of niet rechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van 360talent eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding.
 1. Het hiervoor in lid a) van dit artikel bepaalde is van algemene gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij

dit niet het geval is. Onderhavige bepaling doet nimmer af van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 9.

Artikel 26. Geheimhouding

 1. De uitzendonderneming en de inlener zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of inleenovereenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover verstrekking van die informatie nodig is om de inleen-overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 1. Op verzoek van de inlener zal de uitzendonderneming de uitzendkracht verplichten tot geheimhouding omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 1. Het staat de inlener vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De inlener informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan de uitzendonderneming.
 1. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de inlener als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.
 2. Het is strikt verboden om gegevens van kandidaten te verstrekken aan andere personen en entiteiten zonder toestemming van 360talent. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever om te bepalen of zij ten aanzien van de desbetreffende kandidaat een overeenkomst met 360talent wenst aan te gaan. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever alle gegevens van de kandidaat per direct te verwijderen. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de opdrachtgever aan 360talent een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van €5.000,- en €500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 27. Slotbepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen van de opdracht of deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
 1. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.
 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van welke aard ook van de zijde van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart op de inlenersovereenkomst.
 1. Op de opdrachten tussen 360talent en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de hoofdvestiging van 360talent is gevestigd.

II BEPALINGEN WERVING & SELECTIE

Deze bepalingen zijn specifiek en uitsluitend van toepassing op werving en selectie. Bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene bepalingen (I) en deze bepalingen prevaleren deze bepalingen boven de Algemene Bepalingen.

Artikel 28. Werkwijze

 1. 360talent is na een daartoe strekkende opdracht van de opdrachtgever gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren voor een vacante functie of voor het verrichten van werkzaamheden bij de opdrachtgever, met de intentie dat deze kandidaten na akkoord door de opdrachtgever in dienst treden bij opdrachtgever. 360talent zal de werkzaamheden pas aanvangen na ontvangst van het door de opdracht getekende opdrachtformulier.
 1. 360talent zal de overeengekomen selectiekanalen en – methoden alsmede haar kennis van de arbeidsmarkt gebruiken, maar is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te stellen kandidaat selecteert. Presentaties van kandidaten wordt naar beste inzicht gedaan, conform de normen van goed vakmanschap en komen aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte wensen en eisen tot stand.
 1. Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door 360talent niet worden gehonoreerd.
 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is 360talent verplicht om kandidaten persoonlijke dan wel zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. 360talent zal actief informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden.
 1. Voor zowel de op initiatief van 360talent verkregen informatie als de informatie die de kandidaat vrijwillig aan 360talent meldt, geldt dat 360talent niet verplicht is om de verkregen informatie aan de opdrachtgever door te geven. 360talent is vrij om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.
 1. Ten aanzien van de eventuele referenties en/of van de kandidaat verkregen informatie gaat 360talent er van uit dat deze informatie juist is. 360talent is niet verplicht om deze informatie op juistheid te controleren zodat 360talent geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade voortvloeiend uit het feit dat de informatie niet juist bleek te zijn.
 1. 360talent is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de kandidaat, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van 360talent bij de werving en selectie.
 1. 360talent is nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, in de ruimste zin van het woord, indien een door 360talent aangedragen kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.

Artikel 29. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De kandidaat wordt door 360talent geworven en geselecteerd enerzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aan 360talent verstrekte functieprofiel, informatie met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden, de vereiste kwaliteiten, competenties, salarisniveau e.d. en anderzijds aan de hand van het bij 360talent bekende kennis- en

opleidingsniveau en de vaardigheden van de beschikbare kandidaten.

 1. De opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid om de deskundigheid en vaardigheden van de geselecteerde kandidaat zelfstandig te toetsen. Voor de beslissing om met een door 360talent voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, evenals voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst is de opdrachtgever zelfverantwoordelijk.
 1. Indien de opdracht is aangegaan op basis van exclusiviteit, dient de opdrachtgever zich te onthouden van het zelfstandig of door middel van derden vervullen van de vacature.
 1. De opdrachtgever verplicht zich 360talent op de hoogte te stellen of een voorgestelde kandidaat is aangenomen dan wel afgewezen middels een kopie van de arbeidsovereenkomst of een afwijzingsbrief.
 2. Indien gedurende de looptijd van de opdracht of binnen achttien maanden na beëindiging daarvan rechtstreeks of via een derde een arbeidsovereenkomst of andere (werk)relatie tot stand komt tussen (een entiteit van) de kandidaat en opdrachtgever of daaraan gelieerde (rechts)persoon, of (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (zoals bedoeld in artikel 7;691 lid 6BW) verbonden is, is de opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht indien de werving en selectie tot een arbeidsovereenkomst zou leiden met een minimum van €5000,- en €500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 30. Honorarium

 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen bedraagt het honorarium bij werving en selectie 25% (bruto jaarsalaris van < € 70.000,00) of 30% (bruto jaarsalaris > € 70.000,00) van het bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantietoeslag dat de kandidaat zal ontvangen bij indiensttreding.
 1. Onder bruto jaarsalaris wordt begrepen het vakantiegeld, bonussen, winstdelingsregeling, eindejaarsuitkering, provisie en de fiscale bijtelling van de ter beschikking gestelde zaken zoals een auto. Indien en voor zover inkomensbestanddelen prestatie- of resultaatsafhankelijk zijn, wordt ervan uitgegaan dat deze maximaal zijn behaald.
 1. Kosten niet inbegrepen in de opdracht/ overeenkomst, doch verband houdende met de uitvoering ervan, zoals kosten voor advertenties, psychologische tests, assessments, reis- en verblijfkosten van de kandidaten e.d. zullen na toestemming van de opdrachtgever door 360talent bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 1. De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van 360talent de inkomens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de bepaling van het honorarium.
 1. Indien de opdrachtgever geen, onvoldoende of onjuiste dan wel niet tijdig inkomensgegevens verstrekt, heeft 360talent het recht een arbeidsmarktconform bruto jaarsalaris vast te stellen op basis van de bij 360talent bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt en conform deze vaststelling het honorarium te factureren.

Artikel 31. Facturatie

De facturatie van het honorarium vindt plaats bij de contractondertekening van de kandidaat. De opdracht wordt alsdan geacht succesvol te zijn vervuld. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de facturen van 360talent binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Artikel 32. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

Indien binnen een maand na indiensttreding de arbeidsovereenkomst van de kandidaat wordt beëindigd zal 360talent zonder extra kosten zorgdragen voor vervanging mits:

 • De opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de kandidaat, 360talent hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;
 • De opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever;
 • De essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;

 • De opdrachtgever alle door 360talent gefactureerde bedragen betaald heeft;
 • De voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden beschreven door de opdrachtgever zijn nagekomen.

Artikel 33. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 • Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van kandidaten aan opdrachtgevers neemt 360talent in acht de wettelijke bepalingen, de cao voor Uitzendkrachten, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
 • Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door 360talent worden meegewogen.

Artikel 34. Algemene schadevergoeding

 1. Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze algemene voorwaarden niet nakomt jegens 360talent of de uitzendkracht is de opdrachtgever jegens 360talent gehouden aan 360talent te vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor 360talent rechtstreeks of niet rechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van 360talent eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding.

Het hiervoor in lid a) van dit artikel bepaalde is van algemene gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij dit niet het geval is. Onderhavige bepaling doet nimmer af van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 9.

Artikel 35. Geheimhouding

 1. De uitzendonderneming en de inlener zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of inleenovereenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover verstrekking van die informatie nodig is om de inleen-overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 1. Op verzoek van de inlener zal de uitzendonderneming de uitzendkracht verplichten tot geheimhouding omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 1. Het staat de inlener vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De inlener informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan de uitzendonderneming.
 1. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de inlener als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.
 2. Het is strikt verboden om gegevens van kandidaten te verstrekken aan andere personen en entiteiten zonder toestemming van 360talent. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever om te bepalen of zij ten aanzien van de desbetreffende kandidaat een overeenkomst met 360talent wenst aan te gaan. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever alle gegevens van de kandidaat per direct te verwijderen. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de opdrachtgever aan 360talent een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van €5.000,- en €500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 36. Slotbepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen van de opdracht of deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
 1. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.
 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van welke aard ook van de zijde van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart op de inlenersovereenkomst.
 1. Op de opdrachten tussen 360talent en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de hoofdvestiging van 360talent is gevestigd.
×

Hallo!

Bij 360talent houden we niet van lange sollicitatieformulieren. Stuur ons een berichtje we appen verder. Klik hieronder op ons logo en je krijgt meteen iemand op de whatsapp!

×